عشق را بخاطر بیاور

اون شب وقتی بهخونه رسیدم دیدم همسرم مشغول آماده کردن شام است، دست شو گرفتم و گفتم: باید راجعبه یک موضوعی باهات صحبت کنم. اون هم آروم نشست و منتظر شنیدن حرف های من شد. دوباره سایه رنجش و غم رو توی چشماش دیدم. اصلا نمی دونستم چه طوری باید بهش بگم،انگار دهنم باز نمی شد. هرطور بود باید بهش می گفتم و راجع به چیزی که ذهنم رومشغول کرده بود، باهاش صحبت می کردم. موضوع اصلی این بود که من می خواستم از اونجدا بشم. بالاخره هرطور که بود موضوع رو پیش کشیدم، از من پرسید چرا؟! اما وقتی ازجواب دادن طفره رفتم خشمگین شد و در حالی که از اتاق غذاخوری خارج می شد فریاد میزد: " توانسان نیستی" .
 
اون شب دیگه هیچ صحبتی نکردیم و اون دایم گریهمی کرد و مثل باران اشک می ریخت، می دونستم که می خواست بدونه که چه بلایی بر سرعشق مون اومده و چرا؟ اما به سختی می تونستم جواب قانع کننده ای براش پیدا کنم، چراکه من دلباخته یک دختر جوان شده بودم و دیگه نسبت به همسرم احساسی نداشتم. من و اونمدت ها بود که با هم غریبه شده بودیم من فقط نسبت به اون احساس ترحم داشتم. بالاخرهبا احساس گناه فراوان موافقت نامه طلاق رو گرفتم، خونه، 30درصد شرکت و ماشین رو بهاون دادم. اما اون یک نگاه به برگه ها کرد و بعد همه رو پاره کرد. زنی که بیش از 10سال باهاش زندگی کرده بودم تبدیل به یک غریبه شده بود و من واقعا متاسف بودم و میدونستم که اون 10 سال از عمرش رو برای من تلف کرده و تمام انرژی و جوانی اش رو صرفمن و زندگی با من کرده، اما دیگه خیلی دیر شده بود و من عاشق شده بودم. بالاخره اونبا صدای بلند شروع به گریه کرد، چیزی که انتظارش رو داشتم. به نظر من این گریه یکتخلیه هیجانی بود. بالاخره مسئله طلاق کم کم داشت براش جا می افتاد.

 فردای اون روز خیلی دیر به خونه اومدم ودیدم که یک نامه روی میز گذاشته! به اون توجهی نکردم و رفتم توی رختخواب و به خوابعمیقی فرو رفتم. وقتی بیدار شدم دیدم اون نامه هنوز هم همون جاست، وقتی اون روخوندم دیدم شرایط طلاق رو نوشته. اون هیچ چیز از من نمی خواست به جز این که در اینمدت یک ماه که از طلاق ما باقی مونده بهش توجه کنم
اون درخواست کرده بود که در این مدت یک ماه تا جاییکه ممکنه هر دومون به صورت عادی کنار هم زندگی کنیم، دلیلش هم ساده و قابل قبولبود: پسرمون در ماه آینده امتحان مهمی داشت و همسرم نمی خواست که جدایی ما پسرمونرو دچار مشکل بکنه! این مسئله برای من قابل قبول بود، اما اون یک درخواست دیگه همداشت: از من خواسته بود که بیاد بیارم که روز عروسی مون من اون رو روی دست هامگرفته بودم و به خانه آوردم و درخواست کرده بود که در یک ماه باقی مونده از زندگیمشترکمون هر روز صبح اون رو از اتاق خواب تا دم در به همون صورت روی دست هام بگیرموراه ببرم. خیلی درخواست عجیبی بود، با خودم فکر کردم حتما داره دیونه می شه. امابرای این که آخرین درخواستش رو رد نکرده باشم موافقت کردم. وقتی این درخواست عجیب وغریب رو برای دوست دخترم تعریف کردم اون با صدای بلند خندید گفت: به هرحال باید بامسئله طلاق روبرو می شد، مهم نیست داره چه حقه ای به کار می بره !

مدت ها بود که من و همسرم هیچ تماسی با همنداشتیم تا روزی که طبق شرایط طلاق که همسرم تعیین کرده بود من اون رو بلند کردم ودر میان دست هام گرفتم. هر دومون مثل آدم های دست و پاچلفتی رفتار می کردیم و معذببودیم ! پسرمون پشت ما راه می رفت و دست می زد و می گفت: بابا مامان رو تو بغلگرفته راه می بره ! جملات پسرم دردی رو در وجودم زنده می کرد، از اتاق خواب تا اتاقنشیمن و از اون جا تا در ورودی حدود 10متر مسافت رو طی کردیم. اون چشم هاشو بست وبه آرومی گفت: راجع به طلاق تا روز آخر به پسرمون هیچی نگو! نمی دونم یک دفعه چرااین قدر دلم گرفت و احساس غم کردم. بالاخره دم در اون رو زمین گذاشتم، رفت و سواراتوبوس شد و به طرف محل کارش رفت، من هم تنها سوار ماشین شدم و به سمت شرکت حرکتکردم.
روز دوم هر دومون کمی راحت تر شده بودیم، می تونستم بوی عطرشو استشمامکنم. عطری که مدتها بود از یادم رفته بود.

 با خودم فکر کردم من مدتهاست که به همسرم به حدکافی توجه نکرده بودم. انگار سالهاست که ندیدمش، من از اون مراقبت نکرده بودم. متوجه شدم که آثار گذر زمان بر چهره اش نشسته، چندتا چروک کوچک گوشه چماش نشستهبود،لابه لای موهاش چند تا تار خاکستری ظاهر شده بود! برای لحظه ای با خودم فکرکردم: خدایا من با او چه کار کردم؟! روز چهارم وقتی اون رو روی دست هام گرفتم حسنزدیکی و صمیمیت رو دوباره احساس کردم. این زن، زنی بود که 10 سال از عمر و زندگیاش رو با من سهیم شده بود. روز پنجم و ششم احساس کردم، صمیمیت داره بیشتر وبیشتر میشه، انگار دوباره این حس زنده شده و دوباره داره شاخ و برگ می گیره. من راجع به اینموضوع به دوست دخترم هیچی نگفتم. هر روز که می گذشت برام آسون تر و راحت تر می شدکه همسرم رو روی دست هام حمل کنم و راه ببرم، با خودم گفتم حتما عضله هام قوی ترشده. همسرم هر روز با دقت لباسش رو انتخاب می کرد. یک روز در حالی که چند دست لباسرو در دست گرفته بود احساس کرد که هیچ کدوم مناسب و اندازه نیستند! با صدای آرومگفت: لباسهام همگی گشاد شدن. و من ناگهان متوجه شدم که اون توی این مدت چه قدر لاغرو نحیف شده و به همین خاطر بود که من اون رو راحت حمل می کردم، انگار وجودش داشتذره ذره آب می شد. گویی ضربه ای به من وارد شد، ضربه ای که تا عمق وجودم رو لرزوند.
توی این مدت کوتاه اون چقدر درد و رنج رو تحملکرده بود، انگار جسم و قلبش ذره ذره آب می شد. ناخود آگاه بلند شدم و سرش رو نوازشکردم. پسرم این منظره که پدرش ، مادرش رو در آغوش بگیره و راه ببره تبدیل به یک جزءشیرین زندگی اش شده بود. همسرم به پسرم اشاره کرد که بیاد جلو و به نرمی و با تماماحساس اون رو در آغوش فشرد. من روم رو برگردوندم، ترسیدم نکنه که در روزهای آخرتصمیمم رو عوض کنم. بعد اون رو در آغوش گرفتم و حرکت کردم. همون مسیر هر روز، ازاتاق خواب تا اتاق نشیمن و در ورودی. دستهای اون دور گردن من حلقه شده بود و من بهنرمی اون رو حمل می کردم، درست مثل اولین روز ازدواج مون. روز آخر وقتی اون رو درآغوش گرفتم به سختی می تونستم قدم های آخر رو بردارم. انگار ته دلم یک چیزی می گفت: ای کاش این مسیر هیچ وقت تموم نمی شد! پسرمون رفته بود مدرسه، من در حالی که همسرمدر آغوشم بود با خودم گفتم: من در تمام این سالها هیچ وقت به فقدان صمیمیت و نزدیکیدر زندگی مون توجه نکرده بودم.

اون روز به سرعت به طرف محل کارم رانندگیکردم، وقتی رسیدم بدون این که در ماشین رو قفل کنم ماشین رو رها کردم، نمی خواستمحتی یک لحظه در تصمیمی که گرفتم، تردید کنم. دوست دخترم در رو باز کرد، و من بهشگفتم که متاسفم، من نمی خوام از همسرم جدا بشم! اون حیرت زده به من نگاه می کرد، بهپیشانیم دست زد و گفت: ببینم فکر نمی کنی تب داشته باشی؟ من دستشو کنار زدم و گفتم: نه! متاسفم، من جدایی رو نمی خوام، این منم که نمی خوام از همسرم جدا بشم. به هیچوجه نمی خوام اون رو از دست بدم. زندگی مشترک من خسته کننده شده بود، چون نه من ونه اون تا یک ماه گذشته هیچ کدوم ارزش جزییات و نکات ظریف رو در زندگی مشترکمون نمیدونستیم. زندگی مشترکمون خسته کننده شده بود نه به خاطر این که عاشق هم نبودیم بلکهبه این خاطر که اون رو از یاد برده بودیم.

من حالا متوجه شدم که از همون روز اول ازدواج مونکه همسرم رو در آغوش گرفتم و پا به خانه گذاشتم موظفم که تا لحظه مرگ همون طور اونرو در آغوش حمایت خودم داشته باشم. دوست دخترم انگار تازه از خواب بیدار شده باشهدر حالی که فریاد می زد در رو محکم کوبید و رفت. من از پله ها پایین اومدم سوارماشین شدم و به گل فروشی رفتم. یک سبد گل زیبا و معطر برای همسرم سفارشدادم.
دختر گل فروش پرسید: چه متنی روی سبد گل تون می نویسید؟
و من در حالیکه لبخند می زدم نوشتم: از امروز صبح، تو رو در آغوش مهرم می گیرم و حمل می کنم، توروبا پاهای عشق راه می برم، تا زمانی که مرگ، ما دو نفر رو از هم جدا کنه.

درسته، جزئیات ظریفی توی زندگی ما هست کهاز اهمیت فوق العاده ای برخورداره، مسائل و نکاتی که برای تداوم و یک رابطه، مهم وارزشمندند. این مسایل خانه مجلل، پول، ماشین و مسایلی از این قبیل نیست. این ها هیچکدوم به تنهایی و به خودی خود شادی آفرین نیستند. پس در زندگی سعی کنید زمانی روصرف پیدا کردن شیرینی ها و لذت های ساده زندگی تون کنید. چیزهایی رو که از یادبردید، یادآوری و تکرار کنید و هر کاری رو که باعث ایجاد حس صمیمیت و نزدیکی بیشترو بیشتر بین شما و همسرتون می شه، انجام بدید. زندگی خود به خود دوام پیدا نمی کنه. این شما هستید که باید باعث تداوم زندگی تون بشید.


 

اگر این داستان رو برای فرد دیگه اینقل نکنید هیچ اتفاقی نمی افته، اما یادتون باشه که اگه این کار روبکنید شاید یک زندگی رو نجات بدید

پ.ن: مدتیه خوندن وبلاگهایی که موضوع اصلیشون طلاقه سخت ناراحتم کرده شاید به نظرم تعدادشان زیاد تر شده شاید هم من حساس تر شده ام دلم میخواست با این داستان کاری مثبت هرچند کوچک کرده باشم اره دوست من که زندگی برات سرد و بی روح شده شید فقط عشق یادت رفته باشه؟ هان؟ کمی دقت کن شاید مشکلت فقط فراموشی عشقت باشد

 

/ 10 نظر / 3 بازدید
سبز اندیش

اگه بتونیم راهپیمایی روز قدس رو سبز کنیم یا به هر طریق کاری کنیم که جو امنیتی بر اون حاکم بشه، پیروزی بزرگی به دست آوردیم. بیایید راجع به این موضوع از همین امروز اطلاع رسانی کنید. توی تاکسی، اتوبوس، محله و هر جایی که هستید از مردم دعوت کنید که بیان. مثل همیشه سبز می پوشیم و قدم می زنیم و اگه متمرکز شدیم شعار میدیم. خواهشا لینک های دعوت به تجمع رو داغ کنید. روز قدس خیلی مهمه. همون جوری که باعث شدیم برای نماز جمعه یه امام جمعه جدید بیارن (و احتمالا هاشمی رو بردارن) حالا باید این روز رو هم که نظام ازش بهره برداری ایدئولوژیک می کنه به هم بزنیم.

فرناز

عزیزم که این قدر مهربونی...[قلب] مدتها پیش این داستان رو خونده بودم ولی یادم رفته بود ممنون که نوشتی[لبخند]

نویسنده ی گمنام

سلام من تا حالا این داستانو نشنیده بودم. واسم خیلی جالب و تاثیر گذار بود. به وبلاگ منم یه سری بزن . ممنون جبر زندگی: دوستی یک اتفاق و جدایی یه قانون است.

lili

زیبا بود و بسیار قابل تامل.

خانم خونه

عالی بود دوستم ! مخصوصا برای من خیلی تاثیرگذار و مفید بود.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نمی دونم چی باید گفت خیلی نکته ریز و جالبی بود ولی نمیشه گفت آدما بی علاقه میشن فقط آدما قیمت ای که برای بدست آوردن عشق شون میدن رو زود فراموش می کنن یادشون میره که چقدر تلاش کردن تا تونستن اون چیزی رو که می خواستن بدست بیارن گاهی این فراموشی باعث می شه چیزایی که براشون خیلی ارزش داشت رو راحت از دست بدن حالا تو قصه شما یه نفر آگاه بود و جلوی این اتفاق رو گرفت ولی در اکثر مواقع اینطوری نیست..... اگه همیشه به خودمون یادآوری کنیم که چه قیمتی برای بدست آوردن هم دادیم هرگز طلاقی به وجود نمی یاد!!!!!!!!! موفق باشید.M

الهام

سلام بسیار متن جالبی بود

نفیس

خیلی جالب و آموزنده بود

شنونده

چیزایی رو که ناراحتت میکنن نخون!