داستانك-10

اولا معذرت ميخوام كه اين قسمت كمي دير نوشته شد اين چند روزه سرم خيلي شلوغ بود
و اما ادامه:

آنشب كسي حرفي نزد ولي نگاهها سنگين بود نيوشا از اين سكوت كشنده خيلي نگران بود و سوالات ذهنيش بيشتر ميشد:
مامان چرا كشويش را باز كرده بود؟چرا شك كرده بود؟ آيا كسي چيزي گفته بود؟يعني بابا هم ميدانست ؟ اگر نميدانست چرا از هرروز زودتر خوابيد؟ چرا با من سرسنگين بود؟
فردا صبح جمعه بود و نيوشا از اين موضوع ناراحت بود چون همه خانه بودند و اين يعني ادامه نگاههاي سنگين .
نيوشا اصلا موقعيتي گير نياورد كه حداقل به نيما زنگ بزند و او را هم درجريان بگذارد و عجيب بود كه هيچ تلفن مشكوكي هم نشده بود .
بعد از صبحانه اي كه در سكوت خورده شد پدر نيوشا بدون اينكه چشمان نيوشا را نگاه كند گفت حاضر شو تا جائي بريم .
نيوشا احساس كرد قلبش از جا كنده شد و فهميد كه پدرش صددرصد در جريان است ولي جرات نكرد سوالي كند به آرامي داخل اتاقش رفت و براي اولين بار بدون دقت و سرسري اولين لباس دم دستش را پوشيد و قبل از اينكه از اتاقش خارج شود روي تختش چند دقيقه اي نشست تا كمي لرزش پاهايش را كنترل كند.
سوار ماشين شدند و نيوشا ديد كه به سمت خارج از شهر ميروند و ترسش بيشتر شد مخصوصا كه هنوز سكوت برقرار بود
سرعت ماشين كم شد و كنار جاده ايستاد . تا چند ثانيه كسي حرفي نزد و به يكباره پدرش بدون اينكه به عقب نگاه كند سوال كرد:
نيما كيه؟
نيوشا قدرت جواب دادن نداشت هرچند اگر هم داشت نميدانست چه بگويد
پدر گفت : چرا جواب نميدي و اينئفعه صدايش ميلرزيد
مادر بجاي نيوشا با صدايي شبيه به فرياد گفت: بذار من بگم كيه . بخدا خودم رو از دست اين دختر ميكشم ببين چقدر شخصيت خودش و خانواده اش رو پائين آورده؟ با يه پسر آسمون جل سطح پائين دوست ميشي كه آبروي چندين و چند ساله بابات رو ببري . مادر همزمان با اين حرف به عقب برگشت و نيوشا با ديدن چشمان مادر زد زير گريه
اينبار پدر با صداي بلند به عقب برگشت و گقت: گفتم اين نيما كيه؟؟و محكم با دودستش به فرمان كوبيد و دستانش را مشت كرد
نيوشا فقط توانست بگويد : من من و زد زير گريه
پدر با يك حركت خيلي تند به عقب برگشت و با پشت دستش محكم به صورت نيوشا ككوبيد بطوريكه عينك نيوشا پرت شد و به پنجره ماشين كوبيده شد
نيوشا وحشت كرده بود تا حالا سابقه نداشت پدر او را بزند .آرامش پدرش زبانزد بود و نيوشا تعجب ميكرد چون پدرش را روشنفكر تر از اينها ميدانست و برايش عجيب بود . نيوشا كاري نكرده بود . نيوشا فقط با پسري كه پسر بدي هم نبود دوست بود و اين دوستي فراتر از تلفن و ماهي يك بار ديدن نبود.
در اين افكار بود كه مادرش فرياد زد بخدا اگه پدرت سكته كنه با دستهاي خودم خفه ات ميكنم دختره بيشعور حالا ديگه آبرو ميبري ؟ ميري خونه پسر؟ اونم اون پسري كه يه خانواده سطح پائين داره؟
نيوشا داشت سكته ميكرد؟ خونه ؟ كدوم خونه؟
و نا خودآگاه همين جمله از دهانش بيرون آمد و با صداي بلند تري گريه كرد: من من رفتم خونه اون؟ كي گفته ؟ يعني شما د رمورد من چي فكر ميكنين؟ من من
و تا خواست ادامه دهد پدرش فرياد زد: خفه شووووووووووووووووووو
-----------------------

پ.ن1:يلدا خوش گذشت؟به ما كه خيلي خوش گذشت هرچند يه مهموني خيلي خوب يكي از دوستهاي گلم رو از دست دادم و تا آخر شب به فكرش بودم ولي يه مهموني ديگه اي بوديم كه به من خوش گذشت . ياسمن جون معذرت ميخوام قول ميدم از خجالتت در بيام
پ.ن2:دو شبه تا صح نخوابيدم از بس كه سرفه ميكنم صبحها خيلي خوبما ولي تا سرم رو روي بالش ميذارم تا صبح سرفه امونم رو ميبره . معذرت ميخوام آقاي همسر

/ 14 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سميه

داستانت داره پليسی جنايی ميشه! يه ستون پنجم اين وسطه! خدا رو شکر که بهت خوش گذشته

گلپر

وای جای هيجانی تموم کردی ها ؟ نکنه از خصوصيات خردادی هاست ؟

نانی

نيروانا

اين پيام های بازرگانی رو ديدی جای حساس فيلم شروع ميکنن به تبليغ کردن ! تو هم جای حساس داستان يهو ٬ قصه رو نصفه گذاشتی و رفتی ! فردا زودی بيا و تعريف کن

شنونده

غلط نکنم کار همون دوست نيوشاست! اه اه اه٬ بترکه چشم حسود!

گلی

برای نيوشا ناراحت شدم.کاش از همون اول یه مختصری مادرش رو در جریان میذاشت. خوشحالم که يلدا خوش گذشته يلدای ما هم قشنگ بود.

شری

سلام دوست ملوسم بابا کشتی مارو تا اين داستان رو به انتها برسونی دلمون کباب شد !!! عزيزم اون نمايشگاه ازدواج ايرانی از ۲۹ آذر تا اول ديماه بود که منهم روز آخرش رسيدم برم.

مامان ديبا و پرند

سلام دوستم بهتری ؟ اين شربت برونکو تيدی رو يه امتحانی بکنی بد نيست . ترکيب آويشن داره برای سرفه و اينجور چيزها هم خوبه. خوب و خش باشی. مواظب نيوشا هم باش . باباش بلايی چيزی سرش نياره دخره بره يه جا خودکشی کنه رو دستمون بمونه اعصاب ندارم !!!!!!!!

زهرا

عزيزم درسته بايد قسمت قسمتش کنی اما هر قسمت حداقل بايد ۴۵ دقيقه باشه . اين که شد يک دقيقه.

خواهش ميكنم قابلي نداشت