دروغ و حقیقت

روزی دروغ به حقیقت گفت : مــــیل داری

 

 باهم به دریـــا برویم و شنـــا کنیم ،

 

 حقیقــت ساده لــوح پذیرفت و گول خورد .

 

 آن دو با هم به کنار ساحل رفتند ، وقتی

 

به ساحل رسیدند حقیقت لباسهایش را در

 

 آورد . دروغ حیلــــه گـــر لباسهای او

 

راپوشید و رفت . از آن روز همیشه حقیقت

 

عــــریان و زشت است ، اما دروغ در

 

لبــــــاس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان

 

می شود.

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
مهربانو

فوق العاده بود آي تك عزيز [گل]

فرشاد

سلامی دیگر ننه جونمم اینا رو میگفت اون وقتا که بچه بودیم ما هم میگفتیم این حقیقت چه بد بخته که پول خرید یه دست لباسو نداره :) اما حالا تازه فهمیدیم که کسی اصلا و ابدا با حقیقت تجارت نمیکنه. ایی ننجون کجایی که بیای و ببینی بچت عاقل شده ام حیف

فرشاد

سلامی دیگر ننه جونمم اینا رو میگفت اون وقتا که بچه بودیم ما هم میگفتیم این حقیقت چه بد بخته که پول خرید یه دست لباسو نداره :) اما حالا تازه فهمیدیم که کسی اصلا و ابدا با حقیقت تجارت نمیکنه. ایی ننجون کجایی که بیای و ببینی بچت عاقل شده ام حیف

فرشاد

سلامی دیگر ننه جونمم اینا رو میگفت اون وقتا که بچه بودیم ما هم میگفتیم این حقیقت چه بد بخته که پول خرید یه دست لباسو نداره :) اما حالا تازه فهمیدیم که کسی اصلا و ابدا با حقیقت تجارت نمیکنه. ایی ننجون کجایی که بیای و ببینی بچت عاقل شده ام حیف