6 حرفی که زنان نباید به شوهرانشان بزنند


من می دانم که شما الان در حالفکر کردن به چه چیزی هستید. اینکهزوجهای ازدواج کرده نباید هیچرازی را داشته باشند و باید همهچیز را با شوهرشان در میانبگذارند اما به اعتقاد من این حرفتنها مزخرفی بیش نیست! چیزهاییوجود دارد که قطعاٌ شما نباید آنرا با همسرتان در میانبگذارید.باید دهنتان را ببندید وحرف نزنید.مهم نیست که در چهشرایطی باشید و در چه وضعیتی . جمله بزرگی رو بخاطر می آورم کهبحق می گفت : چیزی را که نمی داندوی را نخواهد نرنجاند!


هرگز درمورد مادر وی چیزی بر زبان نیارید .
مهم نیست که وی آدم بدی است یاآدم خوبی . این قانون طلایی رابیاد بسپارید که دهانتان را چفتکنید! این کاملا قابل پیش بینیاست که شما بدلایلی از مادرشوهرتان خاطره جالبی ندارید ومیبینید که همسرتان یک روز در حالحرف زدن در باره وی است.اینکهچقدر زن شریف ، با ارزش و دارایفلان خصلتهاست. روز دیگر ببینیدکه همسرتان مدام در حال بد وبیراه گفتن به وی می باشد و اینکهوی چقدر خود خواه و رذل است! اینجا جایی است که ممکن است شمابه اشتباه با عصبانیت وی همراهیکنید و در نتیجه پرونده خود راباطل کنید! به هوش باشید . هرچهشد فقط زبانتان را ببرید! او میتواند هرچه که می خواهد در موردمادرش بگوید . تعریف یا بد وبیراه ! به شما مربوط نیست! سعیکنید نظراتتان را برای دوستان یاکسان دیگری که با آنها نیز ارتباطعاطفی و روانی دارید نگه دارید . اعتماد داشته باشید که کار غلطینمی کنید
!


بانزدیکترین دوست همسرتان خودمانینشوید!
مهم نیست که وی چقدر دوست خوبیاست و یا فرد قابل اعتمادی. حریمخود را حفظ کنید.گاهی بعضی ازشوخی ها در حریم های خانوادگی چیزجالبی نیست اما همان شوخی در حریمدوستی کاملا هم چیز جالبی است! بگذارید همه چیز حد و مرز خود راداشته باشد.


هرگز بهوی نگویید که فلان دوست شما زیرسرش بلند شده است!
این بحث زنانه را برای خودتان ودوستانتان نگه دارید. این مسئلهرا اصلا علنی نکنید. شما همانطورکه در مرحله قبل دیدید باید عملکنید و از هر چنین چیزی باید فرارکنید و نشان دهید که چنین کاریبسیار نا مناسب است. اینکهبخواهید ماجرایی را برای وی تعریفکنید تا به وی بفهمانید شما چقدرشخصیت سالمی دارید و وی باید قدرشما را بداند چیزیست که در مغزشما می گذرد. در مغز یک مرد تنهااین نکته است که چه باعث شده کههمسر این دوست من اختیارش را ازدست بدهد؟ وی چه نداشته که دوستپسر جدیدش دارد؟ آیا من هم آن رادارم؟ نکند دوست همسرم بخواهدهمسرم را هم متوجه فقدان آن در منکند؟. حالا بشینید 30 سال توضیحبدید! فایده نخواهد داشت. از طرفدیگر خدا بداد دعواهای شما وموشکهایی که وی بطرف شما پرتابخواهد کرد برسد!


هرگزچیزی نگویید که احساس کند نسبت بهجریانات شغلی وی ناراضی هستید!
"
قانون هر غلطی میکنی بکن ! منبهت اطمینان دارم ! "
این یکی از اشکالاتیست که اکثرزنان میکنند. خارج ازغرغر هایآنها در مورد کار همسرشان ، ویوقتی از سر کار به خانه بر میگرددبهش بدجور پیله می کنند! میخواهند بدانند که چه شده کههمسرشان اینقدر خسته و عصبانیاست! مدام سوال می کنند و توضیحمی خواهند و سعی می کنند که ماجرارا منطقی ارزیابی کنند و مدامجواب به هر خط شکایت همسر میدهند.سعی می کنند به وی حالی کنندکه طرف وی هستند اما وی باید آرامباشد! بسیار ساده در روزهای بعدموقع دعوا اعلام می کنند که توانتظار داری که مردم بدانند تو چههستی ولی تو خودت هنوز نمی دانیکه چه هستی و چه می خواهی! من امامی دانم که تو فلان و فلانهستی.غر میزنی ، فکر می کنی خیلیمی فهمی و و و و .... وی از خوددفاع خواهد کرد و خواهد گقت که منفکر می کردم تو به من اطمینانداری! و شما هم می خواهید گندتانرا درست کنید و می گویید البته کهدارم اما فلان و فلان! بعد ازکلمه اما دیگر توضیح شما معنینخواهد داشت! شما کار را خرابکرده اید! کسی نیست که بشما حالیکند که شما قرار نیست منشی ویباشید بلکه قرار است همسر ویباشید.قرار نیست چون زندگی کاریوی بشما هم ربط دارد در آن دخالتکنید و مسولیتی که با وی است رابررسی کنید!


هرگز بهوی نگویید از وی طلاق خواهید گرفتمگر اینکه فلان کار را انجام دهد!
مثل احمقها مدام همسر خود راتهدید به طلاق نکنید . به وی بهاشتباه نخورانید که یک پای شماهمیشه بیرون در است! ساک شماهمیشه بسته است! خانه مادر شماهمیشه هست! و بدتر اینکه بدانیددارید بلوف میزنید و یک لحظه بدونوی زنده نمی مانید! دفعه بعد کهخواستید فریاد بزنید از جلوی چشممن دور شو ! دیگه نمی خواهمببینمت! یک لحظه خود را کنترلکنید و کلمه را در دهانتانبخشکانید. اگر این کار را نکردیدالبته ممکن است جواب بشنوید که ویجایی نمی رود و این دیوونه بازیهاچیست ، اما این دست رو تو دادنخاصیت همیشگی مردان نیست. بی جهتزندگی را با دری وری مشوشنکنید.مردی که بداند همیشهاحتمالی وجود دارد که به خانهبیاید و شما در آن نباشید هرگزبشما واقعا لطف نمی کند!


هرگزنگویید که شما بیشتر از وی حقوقمیگیرید !
چه می خواهید بکنید؟ چطور استاصلا دریل را برداریم و مغزش راسوراخ کنیم؟ ها ؟!
یادتان باشد 3 اصل مهم در موردپول و مسائل مالی اینهاست :
پول شما و پول وی ندارد - اما پولشما و وی از هم جدا باشد!
پول " من " در کلمات بکار نبرید
نگویید "اگه پول کم داری من دارم! " " می خواهد ماشین بخرد یا فرضاخونه . بعد راه می افتید دورمیزنید دور ماشین حسابش و فضولیمیکنید و آخرش می گویید این مقداربهش می دید! این غلطه! برید ووقتی میبینین که داره موهاش رو میکشه و فکر میکنه با فنجان چایخودتان ریلکس بشنین کنارش و بگیدکه " منم یه مقدار پس انداز دارم - نمی دونم چقدر دقیقا - ولیشماره کارتم رو بهت میدم ببینمیتونه اینم کمکی کنه ؟ " اماکاری نکنین برعکس این هم! یعنیاینقدر بی خیال نشون بدید کهنتیجه بدتر داشته باشه! سعی کنیدلحظه را دریابید !

/ 8 نظر / 3 بازدید
شنونده

هرگز وقتی آلوچه و تمرهندی می خورید شنونده را فراموش نکنید!!

نوشا

میگم مامان من موفقه نگو از همین اصول استفاده کرده ... [نیشخند][نیشخند][نیشخند]

فرناز

مرسی خیلی جالب بود[قلب]

هانی

مرسی ایتک جان راستی ایمیلم رو نگرفتی؟