لباس مناسبزنانو مردان
بااندام هایمختلف

زنانقد بلند
1- ازکمر بند پهناستفادهکنید.
2-
از دامنخیلی کوتاه وخیلی بلندپرهیز کنید.
3-
بهتر استپیراهن خودرا داخلشلوار و دامنتو بگزاریدتا خط عمودیکمرتاننمایانترگردد.
4-
لباس نقشدار و طرحخطوط افقیبپوشید.
5-
دامن بلندو یا دمپاگشاد بپوشید.
6-
لباسهایسر تا پایکرنگنپوشید.
7-
ازگردنبند وگوشواره کوچکاستفادهنکنید.
8-
کیف دستیکوچک حملنکنید.
9-
شلوارراستهبپوشید.
10-
تاپنپوشید.
11-
کفشپاشنه بلندنپوشید و ازکفش اندکی لژدار استفادهکنید.

زنانقد کوتاه وریز نقش
1- لباس با طرحراه راه افقینپوشید.
2-
از لباسهای رنگارنگ،ملزومات بزرگو شلوار دمپاگشاد و یاپاچه های تاشده استفادهکنید.
3-
دامنکوتاه با نقشو نگار بزرگنپوشید.
4-
لباس هاییکرنگ وشلوار راستهو لباس تنگ وملزومات کوچکاستفادهکنید.
5-
خطوطعمودی ولباسهای یقههفت بدن راکشیده ترمیکنند.
6-
کفش کمینوک تیزبپوشید.
7-
کفش پاشنهبلند بپوشید.
8-
از کمربند باریکاستفادهکنید.

زنانچاق
1- لباسهاییکدست یکرنگبپوشید.
2-
از کت وژاکت بلند بادکمه های بازاستفادهکنید.
3-
از روسریشالی استفادهکنید.
4-
گردنبنددراز شما رالاغر ترمیکند.
5-
کفش پاشنهبلند بپوشید.
6-
لباس یقههفت و قلبیشکل، گردن راکشیده ترمیکند.
7-
ژاکت بلندبدون اپلبپوشید.
8-
لباسهایتیره رنگبپوشید.


مردانقد بلند

/ 12 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مامان نازنین

سلام ای تک جان من نبودم و الان چند تا پست رو با هم خوندم میتونم بفهمم چه فشار عصبی رو گذروندی چون متاسفانه منهم یکبار اینجوری تو عذاب افتادم که متاسفانه هنوزم برام تمومی نداره . امیدوارم الان دیگه خوب خوب باشی [ماچ]

ناني

چه باحال!!!! مفيد بود[قلب][چشمک]

سارا

واای چه مطلب خوبی. برام جالب بود نکته هایی که گفتی... راستی ما هماز دیدن شما بسی مشعوف شدیم عزیزم[بغل] ایشالا بیشتر و زودتر همدیگه رو ببینیم[قلب]

شیلا مامان نیما

به این میگن روان شناسی تیپ[عینک]

شنونده

مطلب خوب و بدرد بخوریه! ممنون!

صحرا

خیلی به دردم خورد . مرسی . هم به درد خودم و هم به درد شوشو[چشمک] خوبی دوست خوبم ؟ مشکلات حل شد؟ خیلی از حرفای اونروز خوشم اومد . کاش نزدیک هم بودیم[ناراحت]

الهام

[قلب]خیلی جالب بود.[گل]