برای دل خودم!!!

امروز دقیقا 72 ساعت می شد که پایم را از خانه بیرون نگذاشته بودم !!! امروز هم که بیرون رفتم فقط بخاطر کلاس دخترک بود که باید ساعت 11 میرفت و آقای همسر ( احتمال قوی عمدا) آمد خانه و گفت پاشو اول دختک را برسان کلاس و بعد من را برسان موسسه عصر هم بیا دنبالم .اینقدر میشناسمش که می دانم میخواسته من را از ژیله در بیاورد! ولی می دانم که هیچ کدام از این کارها من را از این وضعیت در نمی آورد

دوباره بعد از مدتها ترکیدم! بد هم ترکیدم ! طوری که بعد از ساعتها گریه کردن و گله کردن و ناله ! ساعت 4 صبح خوابم برد و 6 صبح انگار که با ژتک توی صورتم میزنند ار درد بیدار شدم ! با چند تا قرص باز دوباره خوابم برد ولی الان 72 ساعته که حالم خرابه

احساس تنهایی , بی کسی, بی پناهی , بی پولی و ... من را به بن بست بدی رسانده

یک سال شد که تصمیم تغییر را گرفتیم و اجرایش کردیم ولی هرروز دریغ از روز قبل! آقای همسر بیکار است و هرروز در خانه! من مشغله ام زیاد است بدون درآمد چشمگیر!دخترک بزگ تر شده و خواسته هایش هم به تبع بزرگتر شده! اجاره خانه مان بیشتر شده! کار و کاسبی مان کساد تر! و ....

من مانده ام و کوله باری از حسرت و وحشت از آینده نه چندان دور

راستی چرا؟ من که همیشه حساب شده عمل کرده ام ! چرا باید در مهمترین انتخاب زندگیم اشتباه به این بزرگی می کردم؟ 

خسته ام و درمانده

هیچوقت به کسی حرفهای دلم را نتوانسته ام بزنم حتی اینجا

حتی حسرت این را دارم که وقتی همان سالی یک باری که تحملم تمام می شود و می ترکم جوابم سکوت نباشد , لااقل جوابم یک صدایی باشد ولو در خلاف صحبت های من!

هرچه فکر می کنم میبینم همیشه دوسه برابر کسانی که میشناسم تلاش کرده ام و حتی یک سوم آنها نتیجه نگرفته ام .می دانم مسببش کیست؟ ولی نمی دانم چه باید کرد!

نباید اینجا و در این پله باشم! باید تا به امروز وضعیت زندگیم به ثبات رسیده باشد ولی ....

خسته ام !خیلی خسته ! به حدی که می توانم ساله پایم را ازخانه بیرون نگذارم! به حدی که بتوانم ساعتها در رخت خوابم بمانم! کاش مسئولیت مادری به گردن نداشتم که آن وقت ....

کاش میتوانستم به کسی دردهایم را بگویم بدون ترس از عواقبش! کاش می توانستم بگویم اگر گله ای میکنم اینهمه سال تحمل کرده ام .کاش می توانستم به کسی بگویم همه راهها را امتحان کرده ام . کاش می توانستم بگویم آهااااااای من آخرین راه را هم رفتم دیگر راهی به ذهنم نمی رسد 

/ 0 نظر / 2 بازدید